Poistenie schopnosti splácať úver/pôžičku

1269

Poistenie schopnosti splácať úver sa týka tak bežných spotrebných úverov, ako aj hypotekárnych úverov. Kto chce mať pokojný spánok, mal by zvážiť jeho uzavretie.

Poistenie úveru u nás ponúkajú všetky banky a aj väčšina nebankových spoločností. Najčastejšie sa ľudia poisťujú pre prípad smrti, ale to nie je ani zďaleka jediná situácia, ktorá môže vážne skomplikovať riadne splácanie finančných záväzkov. Ten, kto si berie väčšiu pôžičku či hypotéku, alebo ten, kto nemá dostatočnú rezervu, by mal poistenie určite využiť.

Poistenie splácania úveru je dobrovoľné

Uzavrieť poistenie schopnosti splácania úveru nie je povinné a nemôže ho od vás nikto vyžadovať ako podmienku poistenia úveru. To platí tak pre hypotéky, ako aj pre bežné spotrebné a spotrebiteľské úvery.

Iná vec už ale je, že banky aj nebankové spoločnosti zvýhodňujú klientov, ktorí sa rozhodnú poistenie pôžičky uzatvoriť. Najčastejšou formou zvýhodnenia býva o niečo nižší úrok. Tu treba zobrať kalkulačku a počítať: poistenie zníži síce úrok a teda aj mesačnú splátku, ale takmer vždy je súčet nižšej splátky a poistenia vyšší, ako pôvodná splátka.

DAJTE SI POZOR!
Takmer vždy s v reklamách uvádza mesačná splátka úveru s uzatvoreným poistením. Opticky vyzerá splátka nižšie, no len za predpokladu, že budete platiť aj mesačné poistné. To už ale banky a nebankovky obvykle uvedú len malým písmom.

 

Od čoho závisí jeho cena?

Cena poistenia závisí primárne od dvoch typov parametrov. Prvý je šírka poistenia, kde platí, že čím viac udalostí máte poistených, tým viac za poistenie zaplatíte. Najlacnejšie vychádzajú základné balíky poistenia, ktoré zahŕňajú obvykle len prípady smrti a invalidity.

Druhý typ parametru súvisí s výškou úveru. Tu používa jedna časť bánk a nebankoviek vzorec, podľa ktorého sa poistné vypočíta z výšky mesačnej splátky za úver. Druhá časť poskytovateľov pôžičiek zas odvodí poistné z výšky pôvodného úveru. V každom prípade ale platí: čim vyššia pôžička, tým viac jej poistenie stojí.

Porovnanie nákladov na poistenie úveru
Porovnanie nákladov na poistenie úveru

Čo poistenie schopnosti splácať pôžičku pokrýva

Poistenie úveru ľudia najčastejšie uzatvárajú, aby mali napríklad v prípade smrti istotu, že ich rodine a blízkym nezostane „na krku“ dlžoba. Toto je ale len jedna z viacerých životných situácií, počas ktorých môže prísť k neočakávaným finančným problémom. Poistenie pokrýva viacero udalostí a z nich najčastejšie sú nasledujúce 4:

Smrť

 • ide o poistnú udalosť, ktorú kryje každé základné poistenie úveru
 • smrťou sa najčastejšie myslí úmrtie v dôsledku choroby alebo úrazu
 • existujú tu určité podmienky, napríklad, že smrť v dôsledku úrazu musí nastať do 12 mesiacov od neho alebo že smrť nesmie nastať v dôsledku choroby, ktorou poistenec trpel už pred uzavretím poistenia
 • najčastejším poistným plnením býva v prípade smrti vyplatenie celého zostatku pôžičky

Trvalá a plná invalidita

 • táto poistná udalosť býva tiež vo väčšine prípadov v základných balíčkoch poistenia
 • trvalou a plnou invaliditou sa myslí strata schopnosti vykonávať akúkoľvek prácu alebo zamestnanie o viac ako 70 %
 • invalidita môže nastať tak v dôsledku choroby, ako aj v dôsledku úrazu, pričom poistencovi musí Sociálna poisťovňa priznať invalidný dôchodok
 • aj v prípade trvalej a úplnej invalidity býva najčastejším poistným plnením vyplatenie celého zvyšku úveru

Práceneschopnosť

 • PN býva obvykle súčasťou základného balíčka, ale nie vždy a závisí od veriteľa
 • tento stav je charakterizovaný dočasnou neschopnosťou vykonávať prácu alebo zamestnanie
 • poisťovne obvykle uplatňujú podmienku, aby PN trvala aspoň 30 dní a to nepretržite po sebe
 • až po uplynutí tohto tzv. ochranného obdobia sa pristúpi k poistnému plneniu, ktoré spočíva najčastejšie v uhradení určitého počtu splátok úveru, obvykle od 6 do 12 splátok

Strata zamestnania

 • strata zamestnania je tiež poistenie, ktoré nebýva dojednané v základom súbore
 • pod stratou zamestnania sa rozumie strata práce u zamestnávateľa v dôsledku výpovede zo strany zamestnávateľa
 • pri tomto poistení je veľké množstvo výnimiek, kedy poisťovňa nemusí pristúpiť k poistnému plneniu a je dobré si ich naštudovať v zmluve o poistení
 • podmienkou poistného plnenia je obvykle evidencia na úrade práce po dobu od 30 do 60 dní, pričom aj v tomto prípade poisťovňa uhradí za dlžníka vopred dohodnutý počet splátok – najčastejšie od 6 do 12 splátok

Výluky z poistenia

Poisťovne však nemusia vyplatiť poistné plnenie vo všetkých prípadoch. Existujú výluky, čo sú udalosti, ktoré mohli priamo či nepriamo spôsobiť poistnú udalosť v dôsledku úmyslu alebo zanedbania povinností poistenca, prípadne udalosti, ktoré mimoriadne zvyšujú riziko vzniku poistnej udalosti nad jej bežný výskyt.

Najčastejšími výlukami z poistného plnenia sú:

 • samovraždy, najčastejšie do 2 rokov od uzavretia poistenia
 • poistné udalosti spôsobené úmyselne, čiže úmyselné poškodenie zdravia
 • úrazy spôsobené manipuláciou so zbraňami, výbušninami, horľavinami alebo toxickými látkami
 • udalosti spôsobené profesionálne vykonávaným športom (na takéto prípady sa napríklad uzatvára špeciálne poistenie)
 • pri poistení straty zamestnania strata práce v dôsledku porušenia pracovnej disciplíny alebo v dôsledku podania výpovede

STRATA ZAMESTNANIA A VÝLUKY:
Medzi výluky patria aj strata zamestnania v priebehu skúšobnej doby, ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú alebo strata zamestnania u zamestnávateľa, kde poistenec nepracoval nepretržite aspoň 12 mesiacov.

 

Porovnanie poistenia pri niektorých pôžičkách

Aby ste si vedeli predstaviť, aké sú konkrétne podmienky poistenia splácania úverov, nasledujúce príklady vám ukážu možnosti pri vybraných pôžičkách. Pre čo najobjektívnejšie porovnanie sme si zobrali jeden príklad nebankovej pôžičky a jeden príklad bankového spotrebného úveru.

Poistenie pri nebankovej pôžičke od Home Credit

K pôžičke od spoločnosti Home Credit je možné dojednať poistenie buď v balíku Plus alebo v balíku Premium. Prvý zahŕňa riziko smrti, invalidity a pracovnej neschopnosti, pričom v tomto prípade je výška poistného od 3,07 do 3,98 % z výšky mesačnej splátky pôžičky.

Druhý balíček už pokrýva širší záber poistných udalostí. Tu už nejde len o poistenie rizika smrti, trvalej a úplnej invalidity alebo PN, ale poistenie zahŕňa aj riziko straty zamestnania. V tomto druhom balíčku je poistné od 7,14 do 7,58 % mesačnej splátky.

Poistenie spotrebného úveru od VÚB

Ak by ste si požičali spotrebný úver od Všeobecnej úverovej banky, aj tu máte na výber dva balíky. Prvý balík kryje riziká smrti, invalidity a pracovnej neschopnosti. V tomto prípade je poistné závislé od výšky úveru a konkrétne ide o 0,0810 % z úveru.

Druhý balík už počíta nielen s udalosťami z toho prvého, čiže s rizikom smrti, invalidity alebo PN, ale aj s rizikom straty zamestnania. Tento rozšírený balík je samozrejme drahší a ak sa preň rozhodnete, výška poistného bude 0,1480 % zo sumy poskytnutého spotrebného úveru.

Poistenie sa oplatí najmä pri väčších úveroch

Ak premýšľate o tom, či sa vám oplatí poistenie úveru, riaďte sa dvoma jednoduchými pravidlami. Ak ide o malý úver, zoberte si do rúk kalkulačku a vypočítajte si, o koľko sa vám predraží splátka a či sa to „oplatí“. Pokiaľ ale ide o väčší úver, napríklad nad 10.000 €, poistenie sa všeobecne odporúča pre každého klienta bez ohľadu na jeho situáciu.

4.9/5 - (32 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *