Úverová zmluva

1105

Zmluva o úvere sa využíva pri úverovom vzťahu medzi súkromnou osobu a poskytovateľom finančných prostriedkov, teda bankou či nebankovou spoločnosťou.

Existuje niekoľko konkrétnych skupín zmlúv, napríklad zmluva o spotrebnom úvere, zmluva o spotrebiteľskom úvere alebo zmluva o hypotekárnom úvere. U nás je definícia a úprava tohto zväzku zachytená v Obchodnom zákonníku, aj keď niektoré konkrétne odlišnosti môžu byť spomenuté napríklad aj v Zákone o bankách alebo Zákone o stavebnom sporení.

Definícia a charakteristika

Úverová zmluva patrí medzi obchodné záväzkové vzťahy a riadi sa Obchodným zákonníkom bez ohľadu na to, či sú obe zmluvné strany právnickými osobami alebo nie. V príslušnom zákone je zmluva o úvere definovaná záväzkom veriteľa poskytnúť peňažné prostriedky dlžníkovi a záväzkom dlžníka tieto peňažné prostriedky vrátiť.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Pri zmluve o úvere je na rozdiel od zmluvy o pôžičke nutné, aby bola vždy suma úročená úrokmi a vždy musí ísť o poskytnutie peňažného plnenia. Záväzok splatiť úroky je splatný spolu so záväzkom splatiť poskytnuté peňažné plnenie.

Pokiaľ funguje vrátenie finančných prostriedkov vo viacerých pravidelných splátkach, spolu s pomernou časťou poskytnutých peňazí sa spláca aj pomerná časť úrokov. Výnimkou môže byť špecifické ustanovenie v úverovej zmluve, ktoré umožňuje odložiť napríklad splácanie istiny, ale nie splácanie úrokov.

Pokiaľ bude dlžník v omeškaní so splácaním úveru, je možné zo strany veriteľa odstúpiť od zmluvy a žiadať okamžité splatenie celého úveru aj s úrokmi – tomuto sa hovorí aj zosplatnenie úveru a využíva sa napríklad aj pri hypotékach. Musí však ísť o omeškanie viac ako dvoch splátok alebo jednej splátky po dobu dlhšiu ako tri kalendárne mesiace.

Čo sa týka viazania účelu použitia peňažného plnenia, pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na tom, že dlžník môže použiť peniaze iba na konkrétny účel, je povinný dlžník túto dohodu dodržať a veriteľovi to doložiť. Ak sa tak nestane, znova môže veriteľ od zmluvy odstúpiť.

PREDČASNÉ SPLATENIE:
Dlžník je oprávnený vrátiť veriteľovi finančné prostriedky aj pred uplynutím konečného dátumu splatnosti celého úveru. Úroky platí len za dobu od poskytnutia po vrátenie úveru, pričom toto je princíp predčasného splatenia – aby dlžník ušetril na úrokoch.

Na čo si dať pozor?

Hoci zmluva o úvere býva najčastejšie uzatvorená medzi serióznymi zmluvnými stranami, pričom jedna z nich je spravidla banka alebo nebanková spoločnosť, aj tu je potrebné všímať si niektoré detaily rozhodujúce o výhodnosti či nevýhodnosti konkrétneho úveru.

Ide napríklad o:

  1. Úrok: V minulosti bolo častým trikom aj niektorých väčších nebankových spoločností uvádzať na informačných prospektoch napríklad úrok nie za obdobie jedného kalendárneho roka, ale za kratšie obdobie, napríklad mesiac alebo týždeň. Dôvodom bolo, aby úrok vyzeral opticky lepšie. Vždy si v zmluve skontrolujte ročnú úrokovú sadzbu, ktorá býva označená skratkou p.a., čiže per annum
  2. Zabezpečenie: Pokiaľ je súčasťou úveru aj nejaké zabezpečenie, či už vo forme ručiteľa alebo ručenia majetkom, musí to byť špecifikované ako neoddeliteľná súčasť úverovej zmluvy
  3. Čerpanie: Rovnako v minulosti bolo veľmi časté vyplatenie peňazí na ruku, hoci v úverovej zmluve bolo uvedené bezhotovostné poskytnutie finančných prostriedkov. Cieľom bolo získať od dlžníka poplatok za extra službu, čiže vyplatenie v hotovostnej forme, ako nejakú služby „navyše“. Dnes už musí byť úver dlžníkovi vyplatený vždy len bezhotovostnou formou, ktorá musí byť presne špecifikovaná.
  4. Všeobecné formulácie a odvolávanie sa na ďalšie dokumenty: Z pohľadu dlžníka je dôležité, aby úverová zmluva obsahovala všetko podstatné a neodkazovalo sa z nej na iné dokumenty, ktoré nebudú podliehať súhlasu oboch strán.

Vzor toho, čo určite zmluva musí obsahovať

Každá úverová zmluva musí obsahovať ustanovenie o tom, že sa jedná o úverovú zmluvu uzatvorenú podľa príslušného paragrafu Obchodného zákonníka. Ďalej musia byť v úverovej zmluve uvedené úplné údaje o veriteľovi, čiže poskytovateľovi úveru a o dlžníkovi, teda o prijímateľovi úveru.

V zmluve musí byť presne špecifikovaná suma úveru a spôsob jej vyplatenia. Ak je zvolený prevod na bankový účet, musí byť v zmluve uvedené aj číslo konkrétneho účtu. Okrem poskytovanej sumy musí byť v zmluve špecifikovaný aj spôsob vrátenia finančných prostriedkov a ich presné úročenie.

Ak obsahuje úverová transakcia aj nejaké ručenie alebo zabezpečenie úveru, musí byť v úverovej zmluve presne stanovený typ ručenia alebo zabezpečenia a konkrétne podmienky. Dlžník musí jasne a zreteľne súhlasiť s takýmto ručením alebo zabezpečením.

Na záver zmluvy musí byť zjavné, odkedy je zmluva účinná a platná, kedy bola podpísaná a musí byť deklarované, že obe zmluvné strany plne súhlasia s celým znením úverovej zmluvy. Súhlas so zmluvou musia zmluvné strany potvrdiť podpisom, pričom nie je nutné, aby bol úradne overený – ale nie je to samozrejme ani na škodu.

Overené úvery sú najistejšie

Ak chcete mať pri úvere čo najväčšiu istotu, vždy sa zamerajte na overených poskytovateľov a finančné inštitúcie. Z bánk môžete získať zaujímavé spotrebné úvery, kreditné karty aj kontokorenty, pri nebankových spoločnostiach sú v kurze najmä spotrebiteľské úvery na čokoľvek. Samozrejme, vyberajte si len nebankovky s licenciou NBS.

4.7/5 - (3 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *